Algemene voorwaarden 2024

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en Groene Kruis Ledenorganisatie gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

Kosten en betaalwijze
Het lidmaatschap bedraagt voor incassoleden € 17,95 en voor leden die via overboeking betalen € 19,30 per kalenderjaar (van januari tot en met december). Groene Kruis Ledenorganisatie behoudt zich het recht voor om de bedragen aan te passen.

Door het accepteren van onze algemene voorwaarden geeft het lid toestemming aan Groene Kruis Ledenorganisatie om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag van de rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap bij Groene Kruis Ledenorganisatie.

Het lid is niet als persoon, maar als huishouden lid van Groene Kruis Ledenorganisatie. Dit wil zeggen dat op één lidmaatschap alle inwonende gezinsleden kunnen profiteren van de voordelen die met het lidmaatschap gepaard gaan. Het lid ontvangt de ledenpas zo snel mogelijk na betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aanmelden
Iedereen kan op elk gewenst moment lid worden van Groene Kruis Ledenorganisatie. Ook in de loop van het kalenderjaar, dan betaalt het lid tevens het volledige bedrag. Aanmelden kan zowel telefonisch via 088 – 61 076 54, schriftelijk via Postbus 694, 5900 AR, Venlo of via onze website www.groenekruisleden.nl/lid.

Ledenpas verloren gegaan
Als de ledenpas verloren is gegaan dan kan het lid dit melden via ledenorganisatie@dezorggroep.nl of door te bellen naar 088 – 61 076 54. Het lid ontvangt dan een papieren versie ter overbrugging voordat in het nieuwe jaar de nieuwe ledenpassen worden verstrekt.

Beëindiging lidmaatschap
Een lidmaatschap van Groene Kruis Ledenorganisatie wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal één kalenderjaar. Als het lid het lidmaatschap niet voor het einde van het kalenderjaar opzegt, wordt het lidmaatschap verlengd. Wij kondigen de verlenging van het lidmaatschap altijd schriftelijk aan wanneer het lid de nieuwe ledenpas ontvangt. Opzeggen is dan nog mogelijk tot het einde van het kalenderjaar. Wanneer het lid geen gebruik meer wilt maken van het lidmaatschap, verzoeken wij het lid de nieuwe ledenpas weer retour te sturen. Opzeggen kan via het portaal, schriftelijk (Groene Kruis Ledenorganisatie. Postbus 694, 5900 AR Venlo), per e-mail (ledenorganisatie@dezorggroep.nl) of telefonisch (088 – 61 076 54).

Restitutie lidmaatschapsgeld
Het lidmaatschap kan per kalenderjaar opgezegd worden. Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, wordt er geen restitutie uitgekeerd door Groene Kruis Ledenorganisatie. Het lidmaatschap wordt per einde van het betreffende kalenderjaar beëindigd. Het lid kan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van de producten en diensten die Groene Kruis Ledenorganisatie aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen. Bij een overlijden beëindigen wij het lidmaatschap per direct. Het lid ontvangt ook dan geen restitutie.

Wijzigen
Het wijzigen van gegevens bij Groene Kruis Ledenorganisatie kan via het ledenportaal, schriftelijk middels een brief, telefonisch via tel 088 – 61 076 54 of per e-mail naar ledenorganisatie@dezorggroep.nl.

Geldigheid
De toegang tot het gebruik van diensten van Groene Kruis Ledenorganisatie gaat in op het moment dat de ledenbijdrage is bijgeschreven.

Privacy
Voor het lidmaatschap registreren wij persoonlijke gegevens. Uiteraard behandelen wij al deze persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien het lid dat wenst of daar behoefte aan heeft, bemiddelen wij naar externe dienstverleners. Ten behoeve van het daadwerkelijk kunnen aanbieden van een product verstrekken wij op verzoek van het lid deze gegevens aan deze backoffice. Laatstgenoemde mag deze gegevens uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan het verlenen van de betreffende dienst aan het lid. De gegevens mogen verder niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Bij het afnemen van een dienst of ledenactie kan het zijn dat onze partners vragen om de ledenpas te tonen als bewijs van lidmaatschap. Het lid is zelf verantwoordelijk om deze bij zich te dragen.

Aansprakelijkheid
De dienstverlener is verantwoordelijk voor de te leveren diensten. Het lid vrijwaart Groene Kruis Ledenorganisatie voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van werkzaamheden door of middels producten van de dienstverlener, direct of indirect, ontstaat. Het lid handelt naar de aanwijzingen van de dienstverlener om de dienstverlening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het afzeggen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende dienstverlener gebeuren. Doet het lid dit niet, kan de desbetreffende dienstverlener hier extra kosten voor in rekening brengen. Groene Kruis Ledenorganisatie doet er alles aan de gevraagde diensten te leveren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Wij staan altijd voor leden klaar
Groene Kruis Ledenorganisatie staat altijd klaar voor haar leden. Het lid kan brochures aanvragen, zich aanmelden voor cursussen of bemiddeling aanvragen voor een ledendienst. Ook voor vragen over het lidmaatschap of betaling kan het lid bij ons terecht. Maandelijks sturen wij een nieuwsbrief naar onze leden het zou fijn zijn als we bij aanmelding ook gebruik kunnen maken van het e-mailadres van het lid. Zo kunnen wij gericht informatie sturen die voor leden interessant zou kunnen zijn. Uiteraard worden deze gegevens niet met derden gedeeld. Meer informatie hierover staat vermeld in onze Privacy verklaring

De medewerkers van Groene Kruis Ledenorganisatie staan altijd open voor suggesties of voor klachten. Groene Kruis Ledenorganisatie is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 61 076 54. Kijk voor de actuele openingstijden op onze website www.groenekruisleden.nl.

Wijzigingen algemene voorwaarden
Groene Kruis Ledenorganisatie heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Wij zullen onze leden altijd zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Nederlands Recht
Op de rechtsverhouding tussen het lid en Groene Kruis Ledenorganisatie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voorvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Algemene voorwaarden 2024