ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONENALARMERING

Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg, gevestigd te Venlo
(Postbus 694, 5900 AR Venlo),

 1. De zorgaanbieder verleent hulp bij iedere nood zorgvraag van de klant waarvan tijdstip en inhoud vooraf niet te bepalen zijn, indien hiervoor een abonnement is afgesloten voor Professionele Alarmopvolging met De Zorggroep. De nood zorgvraag komt binnen via een alarmoproepsysteem welke is geplaatst door FocusCura. Bij onjuist gebruik kan De Zorggroep additionele kosten in rekening bij de klant brengen.

 2. Deze overeenkomst gaat in met ingang van de aansluitdatum en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

 3. Deze overeenkomst betreft de Professionele Alarmopvolging. Zaken rondom de techniek van het alarmoproepsysteem vallen niet onder verantwoordelijkheid van De Zorggroep en zijn hiermee geen onderdeel van deze overeenkomst.

 4. De Zorggroep streeft ernaar dat er binnen twintig (20) minuten, onafhankelijk van het tijdstip van de dag, nadat een zorgoproep bij de medewerker van De Zorggroep is binnengekomen, een medewerker van Groene Kruis Thuiszorg in de woning van de klant aanwezig is om de noodzakelijke zorgverlening te starten.

 5. Voor het verlenen van deze zorg is het noodzakelijk dat er een voorziening is waardoor de medewerker van Groene Kruis Thuiszorg snel de woning kan betreden. Het inregelen van de toegang, zowel van de voordeur als van de centrale deur, valt onder verantwoordelijkheid van de klant. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de klant deze toegang naar behoren ingeregeld te hebben.

 6. Er is met klant besproken en vastgelegd op welke wijze de Groene Kruis Thuiszorg medewerker de woning dient te betreden.

 7. Indien het voor De Zorggroep niet mogelijk is de woning na alarmering te betreden, zal zij zo nodig de politie inschakelen om alsnog toegang tot de woning te verkrijgen. Indien daarbij schade aan de woning ontstaat, komt die voor rekening van de klant. De Zorggroep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die door derden is aangebracht.

 8. De Zorggroep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die buiten haar invloedssfeer liggen.

 9. Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf’
  opgesteld door ActiZ en BTN van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van
  de artikelen in paragraaf 4 en paragraaf 10 alsmede van:
  - Artikel 8 lid 1 sub b;
  - Art.18 lid 1
  - Art.31 lid 1 onder a.
  Deze algemene voorwaarden kan de klant raadplegen via internet. Indien gewenst kan de klant deze opvragen bij De Zorggroep.

 10. Indien de klant verzorging en verpleging ontvangt van De Zorggroep met inachtneming van de door de wijkverpleegkundige afgegeven indicatie, dan maakt de zorgverlening als bedoeld in deze overeenkomst integraal onderdeel uit van de “Zorgovereenkomst (wijkverpleging)” die de cliënt met De Zorggroep heeft gesloten.

 11. Indien de klant bij een andere zorgaanbieder in zorg komt/is kan alleen personenalarmering met professionele zorgopvolging ontvangen worden van De Zorggroep als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • De Zorggroep en de zorgaanbieder van de klant moeten een onderling samenwerkingscontract hebben over het leveren van zorg. Bij het ontbreken van het contract zal er geen professionele personenalarmering met opvolging door De Zorggroep worden geleverd. Dit geldt ook als het contract tussen beide zorgorganisaties wordt opgezegd of niet wordt verlengd. De professionele personenalarmering met opvolging door De Zorggroep zal dan per direct stoppen.
  • Indien de klant de professionele personenalarmering gebruikt voor het aanvragen van onplanbare zorg (bijvoorbeeld hulp bij toiletgang) heeft De Zorggroep het recht om de professionele personenalarmering op te zeggen.
  • De zorgaanbieder van de klant verzorgt de opvolging bij alarmering tussen 0700 en 2300u. De klant dient dit voordat de zorgovereenkomst is getekend, te regelen met diens zorgaanbieder. Indien de zorgaanbieder van de klant niet bereid is om de opvolging tussen 0700-2300u te doen zal De Zorggroep geen professionele personenalarmering leveren dan wel levering stopzetten.

 12. De klant kan de overeenkomst op ieder gewenst tijdstip beëindigen. De beëindiging wordt geëffectueerd op de datum van ingang van de eerstvolgende maand. De Zorggroep kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van één maand opzegtermijn. De klant gaat akkoord met de voorwaarde dat bij oneigenlijk gebruik van deze zorgovereenkomst de zorgovereenkomst door De Zorggroep ontbonden kan worden.

Ondertekening door

St.Zorggroep Noord- en Midden-Limburg
Yvonne Moonemans
Manager Wonen, Welzijn en Zorg

Meer weten?

Klantenservice Ledenorganisatie,
Telefoon: 088 – 61 076 54,
ledenorganisatie@dezorggroep.nl